Pufago.pl

Twoje konto

 

Regulamin sprzedaży towarów na odległość
oraz
świadczenia usług drogą elektroniczną

 

§ 1

Definicje:

 1. Klient – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej a posiadająca zdolność do czynności prawnych, dokonująca zakupu od usługodawcy;
 2. Konsument – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, dokonująca od usługodawcy zakupu niezwiązanego bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;
 3. Konto Klienta – obszar serwisu Pufago.pl, w ramach którego klient ma możliwość m.in. zarządzać danymi osobowymi, składać zamówienia po zalogowaniu bez konieczności podawania swoich danych osobowych, zarządzać stanem złożonych przez siebie zamówień;
 4. Newsletter – informacja w formie listu elektronicznego zawierająca biuletyn informacyjny sklepu Pufago.pl, a także inne informacje handlowe wysyłane przez usługodawcę;
 5. Regulamin – niniejszy regulamin sprzedaży przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość oraz świadczenia usług drogą elektroniczną (w tym ostatnim przypadku jest to regulamin, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz.1219);
 6. Rejestracja – jednorazowa, dowolna i bezpłatna czynność, polegająca na założeniu przez klienta (konsumenta) „konta klienta”;
 7. Sklep – serwis internetowy dostępny pod adresem www.pufago.pl;
 8. Strona – usługodawca lub klient (konsument);
 9. Towar – rzecz będąca przedmiotem umowy sprzedaży;
 10. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży w rozumieniu ustawy Kodeks cywilny, zawierana pomiędzy usługodawcą a klientem (konsumentem) z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość, za pośrednictwem sklepu Pufago.pl, której przedmiotem są towary;
 11. Usługa (Usługi) – usługa świadczona przez usługodawcę drogą elektroniczną na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie za pośrednictwem serwisu Pufago.pl;
 12. Usługodawca  – Bartłomiej Wątroba prowadzący działalność gospodarczą pod firmą:
  VTRADE Bartłomiej Wątroba
  ul. Gen. Maczka 177
  34-240 Jordanów
  NIP: 5521584621
  REGON: 363145059
  e-mail: biuro@pufago.pl
  tel.: +48 735 624 290
 13. Ustawa – ustawa z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U. 2017, poz. 683);
 14. Zamówienie – oświadczenie woli klienta (konsumenta) stanowiące ofertę zawarcia umowy sprzedaży z usługodawcą, zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy sprzedaży na odległość za pośrednictwem sklepu internetowego Pufago.pl, określające rodzaj i liczbę towarów będących przedmiotem umowy sprzedaży.

§ 2

1. Usługodawca świadczy za pośrednictwem serwisu następujące usługi:
   1) przedstawienie oferty sklepu Pufago.pl,
   2) możliwość składania zamówień na towary dostępne w sklepie Pufago.pl i tym samym zawierania umów sprzedaży na odległość,
   3) możliwość korzystania z konta klienta.
2. Dostęp do usług określonych w ust. 1 pkt. 1-2 nie wymaga rejestracji w sklepie/serwisie Pufago.pl.
3. Dostęp do usługi określonej w ust. 1 pkt. 3 wymaga dokonania rejestracji w sklepie/serwisie Pufago.pl.
4. Do korzystania z serwisu Pufago.pl wymagane jest posiadanie przez klienta urządzenia z dostępem do sieci internet wyposażonego w przeglądarkę internetową która zapewnia obsługę plików cookies oraz skryptów Javascript.
5. Dla zachowania bezpieczeństwa korzystania z serwisu Pufago.pl, zaleca się, aby stacja kliencka posiadała w szczególności:
   1) system antywirusowy z najnowszą wersją definicji wirusów i uaktualnień,
   2) skuteczną zaporę bezpieczeństwa (firewall),
   3) zainstalowane wszystkie dostępne aktualizacje systemu operacyjnego oraz przeglądarki internetowej, które dotyczą bezpieczeństwa,
   4) aktywowaną funkcję akceptacji plików cookies oraz Javascript w przeglądarce internetowej.
6. Usługodawca nie pobiera żadnych opłat za komunikację z nim z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość.

§ 3

1. Informacje o towarach podane w sklepie Pufago.pl, nie stanowią oferty w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.
2. Klient (konsument) może składać zamówienia na towary za pośrednictwem serwisu Pufago.pl 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.
3. W celu zawarcia umowy sprzedaży towaru na odległość poprzez serwis Pufago.pl, należy dokonać wyboru towaru i złożyć zamówienie wykonując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane komunikaty lub informacje, mające na celu  jednoznaczną identyfikację stron umowy zawieranej drogą elektroniczną oraz potwierdzenie faktu złożenia oświadczeń woli i ich treści, niezbędnych do zawarcia umowy drogą elektroniczną.
4. Warunkiem złożenia skutecznego zamówienia jest zapoznanie się i zaakceptowanie przez klienta (konsumenta) niniejszego regulaminu.
5. Złożenie zamówienia stanowi ofertę zawarcia umowy sprzedaży towarów, w rozumieniu Kodeksu cywilnego, złożoną usługodawcy przez klienta (konsumenta).
6. Po złożeniu zamówienia, klient (konsument) niezwłocznie otrzymuje wiadomość e-mail będącą potwierdzeniem wpłynięcia zamówienia do sklepu Pufago.pl, zawierającą ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów zamówienia.
7. Wraz z otrzymaniem przez klienta (konsumenta) potwierdzenia, o którym mowa w ust. 5 dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży. Potwierdzenie, o którym mowa w ust. 5, zawiera wszelkie istotne postanowienia zawartej umowy sprzedaży. Ponadto, do zrealizowanego zamówienia, wysłanego do miejsca wskazanego przez kupującego, załączony jest dowód zakupu.
8. W przypadku zamówienia złożonego przez klienta niebędącego konsumentem, który wcześniej nie odebrał zamówionego towaru, nieterminowo regulował należności za zamówiony towar lub w sytuacji, gdy autentyczność zamówienia budzi uzasadnioną wątpliwość, usługodawca zastrzega sobie prawo do telefonicznego lub mailowego potwierdzenia zamówienia albo odmowy realizacji zamówienia.

§ 4

1. Ceny oraz opis towarów znajdują się odrębnie przy każdym z towarów.
2. Ceny wyrażone są w walucie polskiej i są cenami brutto.
3. Ceny towarów nie zawierają kosztów dostawy, które każdorazowo wskazane są w procesie składania zamówienia. Całkowita wartość zamówienia obejmuje cenę towarów oraz koszty dostawy.
4. Zamówione towary dostarczane są za pośrednictwem podmiotu świadczącego usługi kurierskie.
5. Klient (konsument) ma możliwość uiszczenia ceny przelewem bankowym na rachunek bankowy usługodawcy (przedpłata) lub w formie płatności przy odbiorze.
6. Towar zostanie wysłany po zaksięgowaniu wpłaty za towar na rachunku bankowym usługodawcy, z zastrzeżeniem ust. 7.
7. Czas realizacji zamówienia może zostać wskazany odrębnie dla każdego z towarów. Informacja taka zostanie umieszczona w opisie towaru. W takim przypadku, towar zostanie wysłany do klienta (konsumenta) w terminie tam wskazanym.
8. Jeżeli kupującym jest konsument, usługodawca obowiązany jest niezwłocznie wydać rzecz kupującemu, nie później niż trzydzieści dni od dnia zawarcia umowy sprzedaży, chyba że umowa sprzedaży stanowi inaczej tj. w opisie towaru wskazany jest inny termin dostarczenia towaru.
 

§ 5

1. Przy odbiorze przesyłki z zamówionym towarem, zalecam, aby konsument sprawdził przesyłkę. Konsument  jest uprawniony do odmowy przyjęcia przesyłki w przypadku stwierdzenia:
   1) uszkodzenia mechanicznego zawartości przesyłki,
   2) niekompletności przesyłki,
   3) niezgodności zawartości przesyłki z przedmiotem zamówienia.
2. W przypadku wystąpienia zdarzeń, o których mowa w ust. 1, zalecam sporządzenie notatki lub protokołu w obecności dostawcy przesyłki oraz niezwłoczne powiadomienie usługodawcy o zaistniałej sytuacji. Niewykonanie sugerowanych powyżej czynności nie wpływa na możliwość złożenia reklamacji przez konsumenta.
3. Klient niebędący konsumentem w chwili odbioru przesyłki zobowiązany jest sprawdzić jej zawartość. W przypadku stwierdzenia jej niekompletności zobowiązany jest zgłosić ten fakt dostawcy przesyłki oraz usługodawcy. Reklamacje w tym zakresie rozpatrywane będą tylko i wyłącznie po sporządzeniu protokołu podpisanego przez odbiorcę niebędącego konsumentem i dostawcę przesyłki.
4. Z chwilą wydania rzeczy sprzedanej przechodzą na kupującego korzyści i ciężary związane z towarem oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia towaru.
5. Jeżeli towar ma zostać przesłany konsumentowi, niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia towaru przechodzi na konsumenta z chwilą wydania towaru konsumentowi. Za wydanie towaru uważa się jej powierzenie przez usługodawcę przewoźnikowi, jeżeli usługodawca nie miał wpływu na wybór przewoźnika przez konsumenta.
 

§ 6

1. Konsument może odstąpić od umowy sprzedaży towarów zawartej na odległość bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie, w terminie 14 (czternastu) dni, od objęcia towaru w posiadanie przez konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią (inną niż przewoźnik), a w przypadku umowy, która obejmuje wiele rzeczy, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach - od objęcia w posiadanie ostatniej rzeczy, partii lub części. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie stosownego oświadczenia przed jego upływem na adres usługodawcy wskazany w §1 pkt 12 niniejszego regulaminu.
2. Usługodawca dopuszcza możliwość złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy pisemnie lub drogą mailową. Usługodawca niezwłocznie potwierdzi konsumentowi na e-mail (podany przy zawieraniu umowy) otrzymanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
3. Oświadczenie, o którym mowa w ust. 1  można złożyć także na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.
4. W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży towarów zawartej na odległość, umowa uważana jest za niezawartą.
5. Jeżeli konsument złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy sprzedaży zanim usługodawca przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać.
6. Konsument ma obowiązek zwrócić towar usługodawcy niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy sprzedaży, chyba że usługodawca zaproponował, że sam odbierze towar. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie towaru przed jego upływem. Towar powinien być zapakowany w sposób, który zagwarantuje jego bezpieczny transport. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towaru (koszt odesłania).
7. Klient (konsument) dokonuje zwrotu towaru na adres wskazany w informacji, o której mowa w §3 ust. 5 niniejszego Regulaminu.
8. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru.
9. Usługodawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy sprzedaży, zwrócić konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia towarów, przy czym jeżeli usługodawca nie zaproponował, że sam odbierze towar od konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
10. Usługodawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
11. Jeżeli konsument wybrał sposób dostarczenia towaru inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez usługodawcę, usługodawca nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
12. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje w sytuacjach określonych w art. 38 Ustawy, tj. w odniesieniu do umów:
   1) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
   2) zawartej w drodze aukcji publicznej.
 

§ 7

1. Usługodawca jest zobowiązany do dostarczenia towaru wolnego od wad i odpowiada za wady Towaru.
2. Wada fizyczna polega na niezgodności sprzedanego towaru z umową sprzedaży.
3. Reklamacje, z tytułu rękojmi za wady można składać pisemnie na adres usługodawcy:
    VTRADE Bartłomiej Wątroba
    ul. Gen. Maczka 177
    34-240 Jordanów

    lub
    pocztą e-mail: biuro@pufago.pl
4. Jeżeli sprzedany towar ma wadę, klient (konsument) może:
   1) żądać wymiany towaru na wolny od wad, albo żądać usunięcia wady:
    - jeżeli kupującym jest konsument, usługodawca może odmówić wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady gdy doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wskazany przez kupującego jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez usługodawcę;
   - jeżeli kupującym jest przedsiębiorca, usługodawca może odmówić wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady także wtedy, gdy koszty zadośćuczynienia temu obowiązkowi przewyższają cenę rzeczy sprzedanej;
   2) złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny, albo o odstąpieniu od umowy sprzedaży, chyba że usługodawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla kupującego wymieni towar wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli towar był już wymieniony lub naprawiany przez usługodawcę albo usługodawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od wad albo usunięcia wady.
5. Kupujący nie może odstąpić od umowy sprzedaży, jeżeli wada jest nieistotna.
6. W przypadku stwierdzenia przez konsumenta niezgodności towaru z umową sprzedaży konsument powinien odesłać usługodawcy reklamowany towar wraz z opisem niezgodności.
7. Usługodawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania towaru.
8. Usługodawca zobowiązuje się do rozpatrzenia reklamacji w terminie do 14 dni.
9. Usługodawca ogranicza odpowiedzialność z tytułu rękojmi wobec klientów niebędących konsumentami do wady w postaci niekompletności towaru.
10. Usługodawca nie udziela gwarancji w rozumieniu art. 577 Kodeksu cywilnego, natomiast informuje o znanych mu gwarancjach udzielonych przez osoby trzecie.

§ 8

1. Klient (konsument) może wyrazić zgodę na otrzymywanie informacji handlowych, czyli zamówienia Newslettera przesyłanego przez Usługodawcę.
2. Newsletter wysyłany jest wyłącznie do Klientów (konsumentów), którzy zamówili tą usługę.
3. Klient (konsument) może w dowolnym momencie zrezygnować z prenumeraty Newslettera.

§ 9

1. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną (o korzystanie z infrastruktury sklepu Pufago.pl)  jest zawierana na czas nieokreślony.
2. Każda ze stron może rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną
w każdym czasie i bez podania przyczyn, z zastrzeżeniem zachowania praw nabytych przez drugą stronę przed rozwiązaniem umowy oraz postanowień poniższych.
3. Klient (konsument) może rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną poprzez samodzielne usunięcie konta, albo zgłoszenie żądania usunięcia konta usługodawcy, przy czym w tym ostatnim przypadku rozwiązanie umowy następuje po upływie okresu wypowiedzenia wynoszącego 3 dni robocze.
4. Usługodawca, może rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną. W tym celu jest obowiązany przesłać swoje oświadczenie na adres e-mail klienta (konsumenta) podany podczas rejestracji, w terminie 14 dni przed planowaną datą usunięcia konta.
5. Usługodawca może rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną w trybie natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez klienta (konsumenta) obowiązującego prawa, postanowień niniejszego regulaminu. W tym celu jest obowiązany przesłać swoje oświadczenie na adres e-mail klienta (konsumenta) podany podczas rejestracji.
6. Przed złożeniem oświadczenia, o którym mowa w ust. 5, usługodawca może wezwać klienta (konsumenta) do zaprzestania naruszeń oraz wyznaczyć mu w tym celu dodatkowy termin.

§ 10

1. Usługodawca zastosował środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych zgodne z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
2. Polityka prywatności oraz Polityka Cookies dostępne są w serwisie www.pufago.pl.

§ 11

1. Konsument ma prawo do negocjacji warunków postanowień niniejszego regulaminu.
2. Zapisy niniejszego regulaminu nie naruszają przepisów bezwzględnie obowiązujących.
3. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu. O zmianach regulaminu i ich zakresie zarejestrowani kupujący będą powiadomieni drogą elektroniczną (na wskazany przy rejestracji lub zamówieniu e-mail).
4. Aktualna wersja regulaminu jest zawsze dostępna dla kupujących w zakładce „Regulamin” (www.pufago.pl). W trakcie realizacji zamówienia oraz w całym okresie opieki posprzedażowej kupującego obowiązuje regulamin zaakceptowany przez niego przy składaniu zamówienia, za wyjątkiem sytuacji, kiedy konsument uzna go za mniej korzystny od aktualnego i poinformuje usługodawcę o wyborze aktualnego jako obowiązującego.
5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
6. Prawa do treści udostępnianych w ramach sklepu Pufago.pl, w szczególności prawa autorskie do zdjęć oraz wzory użytkowe, podlegają ochronie prawnej i przysługują usługodawcy lub podmiotom, z którymi usługodawca zawarł stosowne umowy.

§ 12

1. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy usługodawcą a klientem, który jest konsumentem zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.
2. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy usługodawcą a klientem, który nie jest konsumentem zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę usługodawcy.
3. Strony mogą korzystać z mediacji.

„Serwis wykorzystuje pliki Cookies. Dowiedz się więcej lub zamknij komunikat.” Dowiedz się wiecej

Zamknij